Kontakt

kontakt meniVodiči

vodici meniJavni pozivi

javni poziviPoslovni prostori

pos prostoriDokumenti

docs

Izgradnja, dozvole, cijene

Građevinske dozvole

Građevinske dozvole koje se izdaju na lokalnom nivou

Dozvole koje se izdaju na republičkom nivou


Građevinske dozvole

Postupak dobijanja dozvola u Republici Srpskoj je donošenjem novog Zakona o uređenju prostora i građenju donio sljedeća poboljšanja:

 • uvođenje novih metoda planiranja,
 • smanjenje broja i vrsta dokumenata prostornog uređenja,
 • precizno definisanje planskog perioda i roka važenja dokumenata prostornog uređenja,
 • pojednostavljenje postupka dobijanja licenci i uvođenje licence za reviziju tehničke dokumentacije i licence za energetski pregled,
 • prilagođavanje savremenim sredstvima rada i  digitalizacija,
 • pojednostavljenje postupaka i procedura izdavanja dozvola koje obuhvata:

  - skraćivanja rokova za izdavanje dozvola (kod izdavanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole rokovi za izdavanje smanjeni su sa 30 na 15 dana),

  -preciziranje i povećanje broja objekata za koji nije potrebna građevinska dozvola (jasno definisanje pomoćnih objekata i uvođenje novih objekata- radarski centri za meterološke radare za potrebe protivgradne zaštite Republike),

 - smanjenje broja koraka i potrebnih dokumenata (za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2, osim za složene objekte u smislu ovog zakona, koji se grade na području za koje je donesen sprovedbeni dokument prostornog uređenja ili na vanurbanom području, za izdavanje građevinske dozvole nisu potrebni lokacijski uslovi čime se skraćuje rok za dobijanje dozvola za građenje i upotrebu i samim tim i troškovi postupka, a na ove objekte se odnosi oko 70% od svih podnesenih zahtjeva za dozvole, što istovremeno rasterećuje i olakšava rad organa uprave koji izdaju dozvole),

 • nove odredbe kojima se smanjuju troškovi izdavanja dozvola:
 • odredbe kojima se precizno definiše  obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta prema stvarnim troškovima utvrđenim dokumentom prostornog uređenja,
 • jasno definisanje iznosa rente prema stepenu razvijenosti opštine čime se podsticajno djeluje na ulaganja u nerazivijene i izrazito nerazvijene opštine,
 • umanjenje troškova rente za naknadu koju investitor već plaća prilikom pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište, čime je eliminisano plaćanje po dva osnova,
 • produženje roka važenja građevinske dozvole sa sadašnje jedne na 3 godine, što smanjuje obaveze investitora ali rasterećuje i rad organa uprave koji izdaje dozvole;
 •  dodavanje odredbi koje će na jedinstvenim principima urediti i znatno pojednostavniti legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, (za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2, osim za složene objekte u smislu ovog zakona, kao i za objekte javne infrastrukture naknadna građevinska i upotrebna dozvola izdaje se istim rješenjem čime se skraćuju rokovi i smanjuje broj potrebne dokumentacije, predviđaju se popusti za određene kategorije stanovnika (porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i sl.), mogućnost plaćanja troškova legalizacije na rate ili obveznicama);
 • posebno je istaknuta i unapređena uloga nadzora u postupku građenja čime se obezbjeđuje zaštita opšteg interesa kroz izgradnju sigurnih i stabilnih objekata;
 • odnosi između učesnika u građenju uređuju se ugovorom čime se stvaraju uslovi za jasno definisanje međusobnih prava i obaveza, a što obezbjeđuje veću pravnu sigurnost i adekvatnu zaštitu prava i interesa svih učesnika u građenju, ali se obezbjeđuje i naplata javnih prihoda na ugovorene radove;
 • osnivanje i rad Inženjerske komore u cilju formiranja strukovnog udruženja i strukovnih komora kao nevladinog sektora koji će biti značajan za unapređenje struke i međunarodnu saradnju sa sličnim udruženjima i asocijacijama, ali i adekvatan partner Vlade RS za daljnji razvoj i unapređenje oblasti građenja,
 • dodavanje odredbi koje se odnose na energetsku efikasnost zgrada čijom primjenom se trebaju stvoriti uslovi za stimulisanje korišćenja energije iz obnovljivih izvora, smanjenje troškova ukupne energije i smanjenje štetnih uticaja objekata na životnu sredinu.

 

Građevinske dozvole koje se izdaju na lokalnom nivou

Zahtjev za izdavanje rješenja o građevinskoj dozvoli predaje se u kancelariji 11 na protokol  ili putem pošte, sa potrebnim dokumentima.
U kancelariji 11 (Centar za dozvole) mogu se dobiti informacije o načinu podnošenja zahtjeva , a u cilju kompletiranja zahtjeva i ubrzanja procedure.
Takođe, moguće je pratiti status predmeta - Uputstvo o načinu informisanja investitora o statusu predmeta.

Podnošenje zahtjeva


Obrazac za podnošenje zahtjeva se može dobiti u šalter sali, kancelariji 11 (Centar za dozvole) i na web site-u (www.invest.opstinateslic.com i www.opstinateslic.com ), a uz isti je potrebno priložiti:

 • kopiju katastarskog plana za građevinsku parcelu formiranu prema urbanističko-tehničkim uslovima sa identifikacijom starog i novog premjera;
 • dokaz    o   riješenim   imovinsko-  pravnim  odnosima (zk  uložak  i posjedovni   list,  original  ili  ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 • glavni projekat u tri primjerka;
 • izvještaj   o   reviziji  tehničke 
 • dokumentacije (osim za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte BGP do 200m²;
 • saglasnosti propisane posebnim zakonima(npr.vodna, protivpožarna saglasnost i sl);
 • dokaz o uplati naknade za novi premjer   u   iznosu   od   0,3%   od predračunske vrijednosti građevinskih radova;
 • dokaz o plaćenim troškovima naknade za uređenje i rentu;
 • opštinsku administrativnu taksu;
 • elaborat ,  odnosno  podatke  o geotehničkim i geomehaničkim karakteristikama zemljišta,za objekte veće od 400m²;
 • projekat vanjskog uređenja(za objekte  veće od 400m²);
 • ekološku dozvolu ako je  potrebna ili rješenje o odobravanju  studije uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima o životnoj     sredini;


Izdavanje građevinske dozvole

 

 • Rješenje o građevinskoj dozvoli se daje za potrebe izgradnje cijelog objekta i dijela objekta koji čini tehničku, tehnološku ili funkcionalnu cjelinu.
 • Rješenje o građevinskoj dozvoli donosi se u roku od 8 dana od dana kada zahtjev bude  u potpunosti kompletiran (zakonska obaveza je 15 dana).
 • Klauzulu pravosnažnosti na rješenje stranka dobija kod službenog lica u kancelariji 11 istekom roka od 15 od dana prijema rješenja.
 • Rješenje o građevinskoj dozvoli prestaje da važi ako se u roku od tri 3 godine od dana izvršnosti,ne otpočne sa radovima.
 • Početak izvođenja radova mora se prijaviti  urbanističko- građevinskoj inspekciji  8 dana prije početka istih.

 

Važno je znati još...


Građevinska dozvola nije potrebna za pomoćne objekte do 50m² BGP, privremene objekte za potrebe sajmova, za uređenje parcele individualnog stambenog objekta(staze, platoi, vrtni bazeni, žičane ograde, vrtno ognjište...),postavljanje plastenika, konzolne tende kao ni za radove na adaptaciji objekata i slično.

Saglasnosti komunalnih radnih organizacija na projekat se pribavljaju službeno u nadležnim ustanovama, a investitor plaća naknade za njihovo pribavljanje.

Rješenje o iznosu naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta i iznosu rente je upravni akt bez koga se ne  može izdati građevinska dozvola, ukoliko se predmetna lokacija nalazi u granicama gradskog građevinskog zemljišta.

OPŠTINA TESLIĆ-VODIČ ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE


Dozvole koje se izdaju na republičkom nivou

Izdavanje lokacijskih uslova iz nadležnosti Ministarstva (shodno članu 60. Zakona o uređenju prostora i građenju)

Nadležni organ - Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Kako i gdje

Potrebno je predati zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova sa dokazima (neophodni dokumenti) iz člana 61. Zakona, putem pošte ili na protokol Ministarstva.

Neophodni dokumenti

Uz zahtjev za lokacijske uslove investitor je dužan da priloži:

 1. urbanističko-tehničke uslove i stručno mišljenje ako nema sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja, koji se dostavljaju u tri primjerka samo ako se rade van organa nadležnog za poslove uređenja prostora jedinice lokalne samouprave,
 2. kopiju katastarskog plana, odnosno ažurnu geodetsku podlogu za predložene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte, ovjerene od organa nadležnog za poslove premjera i katastra,
 3. dokaz o legalnosti postojećeg objekta, ukoliko je riječ o dogradnji, nadogradnji i promjeni namjene postojećeg objekta,
 4. opis objekta,
 5. saglasnosti na lokaciju objekta predviđene u urbanističko-tehničkim uslovima na osnovu posebnih zakona zavisno od vrste i namjene objekta (komunalnih preduzeća koja upravljaju komunalnom infrastrukturom, javnih preduzeća koja upravljaju javnom infrastrukturom i slično), ako takve saglasnosti nisu sadržane u urbanističko-tehničkim uslovima,
 6. rješenje o utvrđivanju obaveze sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu i obimu procjene uticaja, ako je njeno sprovođenje obavezno u skladu sa posebnim propisom i
 7. idejni projekat i dokaz o vlasništvu ili pravu građenja nad zemljištem za objekte za koje prema odredbama ovog zakona nije potrebna građevinska dozvola.

Dodatne informacije

 • Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • Ako je područje buduće gradnje obuhvaćeno sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja investitor nije dužan da priloži saglasnosti iz tačke d)
 • Organ nadležan za uređenje prostora dužan je da svakom zainteresovanom licu na njegov zahtjev omogući uvid u dokument prostornog uređenja i prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijskih uslova.

Takse i naknade

 • Republička administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev;
 • Republička administrativna taksa za izradu lokacijskih uslova u iznosu 20,00 KM,

Rok za rješavanje predmeta - 15 dana od dana prijema kompletnog zahtjeva

Pravni osnov formalnosti

Izdavanje odobrenja za građenje iz nadležnosti Ministarstva

Nadležni organ - Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Kako i gdje

Potrebno je predati zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje sa dokazima (neophodni dokumenti) iz člana 128. Zakona, putem pošte ili na protokol Ministarstva.

Neophodni dokumenti

Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, investitor prilaže:

 1. lokacijske uslove,
 2. dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima,
 3. ugovor o koncesiji ili javno-privatnom partnerstvu, ako se za traženu izgradnju daje koncesija ili zaključi ugovor o javno-privatnom partnerstvu u skladu sa posebnim propisima,
 4. glavni projekat u tri primjerka,
 5. izvještaj o reviziji tehničke dokumentacije u skladu sa članom 114. Zakona o uređenju prostora i građenju,
 6. izvještaj i potvrdu o nostrifikaciji u slučajevima iz člana 102. stav 4. Zakona o uređenju prostora i građenju,
 7. ekološka dozvola ako je potrebna ili rješenje o odobravanju studije uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine i
 8. druge dokaze određene posebnim zakonima.

  Dodatne informacije

 • Rješenje o utvrđivanju visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente, te dokaz o uplati utvrđenog iznosa naknada, odnosno ugovor o načinu izmirenja ovih obaveza investitor je dužan da dostavi nadležnom organu na njegov zahtjev prije izdavanja građevinske dozvole.
 • Za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2, osim za složene objekte u smislu zakona, koji se grade na području za koje je donesen sprovedbeni dokument prostornog uređenja ili na vanurbanom području, za izdavanje građevinske dozvole nisu potrebni lokacijski uslovi, a uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, pored dokaza iz st. 1. i 2. člana 128. Zakona o uređenju prostora i građenju , prilažu se i urbanističko-tehnički uslovi za koje organ utvrđuje da li su usklađeni sa važećim dokumentom prostornog uređenja.
 • Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, kao dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima nad zemljištem iz člana 128. stav 1. tačka b) Zakona o uređenju prostora i građenju, dostavlja se:
 1. izvod iz javne evidencije o nepokretnostima,
 2. ugovor ili odluka nadležnog organa pogodna kao osnov za sticanje prava vlasništva ili prava građenja u korist investitora i
 3. ugovor o zajedničkom građenju zaključen sa vlasnikom zemljišta ili nepokretnosti.
 • Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na građevinskom zemljištu koje je u vlasništvu više lica, dostavlja se izvod iz javne evidencije o nepokretnosti i ugovor o međusobnim odnosima investitora i svih suvlasnika zemljišta, zaključen u skladu sa posebnim zakonom.
 • Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izvođenje radova na objektu koji je u vlasništvu više lica, dostavlja se izvod iz javne evidencije i ugovor zaključen u skladu sa posebnim zakonom.
 • U postupku izdavanja građevinske dozvole za objekte od opšteg interesa, kao dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima nad zemljištem može se smatrati posebna odluka Vlade koja se donosi na osnovu Zakona o eksproprijaciji, a kojom se dozvoljava ulazak u posjed eksproprisanih nepokretnosti prije konačnosti rješenja.
 • U slučaju date koncesije ili povjeravanja komunalne djelatnosti u skladu sa posebnim zakonom, ili kada je radi ostvarivanja javno-privatnog partnerstva državno zemljište uneseno kao osnivački kapital u novoosnovano privredno društvo, kao dokaz iz člana 129. Zakona o uređenju prostora i građenju smatra se ugovor zaključen sa Vladom ili jedinicom lokalne samouprave i ugovor o javno-privatnom partnerstvu zaključen sa javnim partnerom u skladu sa posebnim zakonom.
 • Glavni projekat, izvještaj i potvrda o izvršenoj reviziji ili nostrifikaciji tehničke dokumentacije se prilažu u tri primjerka u originalu, dok se ostali dokazi prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Takse i naknade

 • Republička administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev;
 • Republička administrativna taksa na rješenje prema  predračunskoj vrijednosti objekta:
  • do 50.000 KM – 200 KM;
  • od 50.000 do 100.000 KM – 300 KM;
  • preko 100.000 KM – 0.5% na predračunsku vrijednost objekta, ali ne više od 10.000 KM

Rok za rješavanje predmeta - 15 dana od dana kompletiranja zahtjeva.

Pravni osnov formalnosti


Izdavanje odobrenja za upotrebu iz nadležnosti Ministarstva

Nadležni organ - Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Kako i gdje

Potrebno je predati zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu sa dokazima (neophodni dokumenti), putem pošte ili na protokol Ministarstva.

Neophodni dokumenti

 1. građevinska dozvola sa projektom izvedenog stanja u dva primjerka, ukoliko je izrađen i ovjeren u skladu sa članom 104. Zakona o uređenju prostora i građenju,
 2. potvrda o izvršenom geodetskom snimanju objekta,
 3. dokaz o izvršenom snimanju podzemnih instalacija,
 4. saglasnosti na izvedeno stanje, kada je to predviđeno posebnim propisima,
 5. izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje objekata iz člana 60. stav 2. ovog zakona,
 6. izvještaj nadzornog organa i
 7. energetski certifikat zgrade.

Dodatne informacije - Za rad komisije na terenu obezbijediti:

 1. građevinsku dozvolu sa glavnim projektom na osnovu kojeg je izdata dozvola i projekat izvedenog stanja, ukoliko je izrađen,
 2. dokaze o kvalitetu radova, građevinskih proizvoda i opreme,
 3. dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima i rezultatima testiranja nosivosti konstrukcije, ako se posebnim propisima testiranje zahtijeva,
 4. građevinski dnevnik,
 5. građevinsku knjigu, za one objekte za koje je ugovorena obaveza njenog vođenja,
 6. knjigu inspekcija i
 7. ostalu dokumentaciju definisanu posebnim propisima u zavisnosti od vrste objekta.

Takse i naknade

 • Republička administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i,
 • Republička administrativna taksa na rješenje 100 KM,

Rok za rješavanje predmeta

 • Tehnički pregled obavlja se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja kompletnog zahtjeva,
 • Sačinjavanje izvještaja o rezultatu tehničkog pregleda izgrađenog objekta, odnosno izvedenih radova, čiji je sastavni dio zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu najkasnije u roku od 8 dana od dana tehničkog pregleda.
 • Ukoliko se na osnovu izvještaja utvrdi da nema nedostataka ili da su uočeni nedostaci otklonjeni, nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od prijema zapisnika izda upotrebnu dozvolu.

Pravni osnov formalnosti

Sajt opštine Teslić

grb zv

Korisni sajtovi

dom zdravlja

t org

 rad


kontakt

investsrpska


p komora


irbrs


e srpska


rars


apif

SERVISI OPŠTINE TESLIĆ

Please publish modules in offcanvas position.